کلید خروج

کلید خروج : با استفاده از این کلید خروج احتیاجی به ریموت برای باز کردن درب برقی ندارید بلکه با فشار آوردن دکمه یا تماس دست باز میشود این کلید خروج ها انواع مختلفی دارد

مانند :

کلید خروج فشاری

کلید خروج لمسی

کلید خروج بدون تماسno toch

نمایش یک نتیجه

فهرست