گیت معلولین و گیت بار

نمایش یک نتیجه

دستری برای معلولان

گیت معلولین و گیت بار از انواع گیت های امنیتی هستند که برای معلولان معمولاً به منظور استفاده از ویلچر و بار مورد استفاده قرار می گیرند. تا دسترسی مجاز به چرخ دستی های حمل و نقل را فراهم کنند . گیت معلولین در مدل های دستی و اتوماتیک موجود میباشد.

گیت بار میتواند با توجه به طراحی و سفارش مشتری با زاویه دلخواه چرخش داشته باشد.

همواره نیاز است از گیت وینگ در تمامی مکان های که گیت کنترل تردد نصب شده استفاده نمود

فهرست